GDPR

“Пауър Брандс” ЕООД (“Power Brands”, “ние” или “нас”) се ангажира да защитава и зачита вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни.

Тази политика (заедно с други документи, посочени тук) описва каква лична информация събираме от вас и как обработваме вашата лична информация.
Относно Пауър Брандс ЕООД
Пауър Бандс ЕООД е дистрибутор в бързооборотния сектор, дъщерно дружество на VP Brands International - лидер в производството на висококачествени вина и алкохолни напитки. Екипът на Power Brands се състои от над 220 професионалисти, които се развиват в звената Продажби, Маркетинг и ЛогистикаЛична информация, която можем да събираме от вас.
Пауър Брандс ЕООД, посредством наличието на договорни отношения с ВП Бизнес Солюшънс, дъщерно дружество на VP Brands International, събира и съхранява лични данни от следните категории физически лица:
•    Кандидати за работа – физически лица, които кандидатстват за конкретна позиция, обявена на сайта или в други публично достъпни сайтове (Jobs.bg, Linkedin и др.);
•    Клиенти, партньори, доставчици на услуги, с които ВП Бизнес Солюшънс сключва договори за предоставяне на услуги;
Какви лични данни събираме?
•    Контактна информация (име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер);
•    Професионална информация, свързана с професионален опит, заемани позиции, предишни работодатели;
•    Информация за други лица, с които е необходимо да се свържем за изпълнение на услугите по подбор (пр. препоръки; препоръчители);
•    Автобиография, включваща информация за: образование, професионален опит, адрес, възраст, гражданство, владеене на езици, хоби, кариерни цели и интереси;
•    Информация, която събираме от други източници и: можем да получаваме и достъпваме информация за нашите посетители, кандидати за работа, клиенти или доставчици от трети страни (LinkedIn, Jobs.bg, препоръчители и др.);
Събираме всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за кандидатстване за позиция, за обратна връзка (например: „Контакт“ „Приложи CV“. „Кандидатствайте по обяви“). Предоставянето на вашата лична информация чрез нашите формуляри за обратна връзка не е законово изискване; въпреки това, моля, обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни полета, тъй като имаме нужда от тази информация, за да отговорим или изпълним вашата заявка. Друга информация или лична информация, която споделяте с нас при попълването на формулярите за обратна връзка, е по ваша преценка, а ние ще поддържаме запис на тази кореспонденция.
Как използваме вашата лична информация
Личните данни, които Пауър Брандс ЕООД събира, ще бъдат използвани само за целите, описани в Политиката за защита на личните данни. Вашите данни ще се използват за следните цели:
•    За да отговаряме на ваши запитвания или отправени въпроси;
•    Съгласно изисквания на нормативната уредба;
•    За да ви информираме за нови разпоредби, промени и регулации, както и промени в нашите услуги.
Използването от наша страна на вашата информация, както е описано по-горе, е разрешено от приложимия закон за защита на данните, защото е:
•    Необходимо за нашите законни интереси за постигане на целите, изложени по-горе, като тези интереси във всеки един случай не пренебрегват вашите права върху лични данни;
•    В някои случаи, необходимо за изпълнение на нашите правни или регулаторни отговорности, като оповестяване на информация на органи, регулатори или държавни институции;
•    В някои случаи, необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес, и когато използваме специални категории лични данни, необходими за установяване, упражняване или защита на правни искове или когато обработката се отнася до лична информация, която е явно обществено достояние;
•    За доставчици, контрагенти и агенти: периодично можем да ангажираме или да назначим други компании и физически лица, за да изпълняват функции от наше име. Тези получатели ще имат достъп само до вашата лична информация, съгласно изискваното от тях, за да изпълняват функциите си, и нямат право да използват такава лична информация за други цели. Тези получатели ще бъдат обект на договорни задължения за поверителност;
•    За правителствени или правоприлагащи органи (Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция по заетостта), ако определим по свое усмотрение, че сме под законно задължение да го направим;
•    Доставчици, контрагенти и агенти трети страни: където използваме доставчик (напр. BG), контрактор или агент като трета страна, вашата лична информация остава под наш контрол и имаме наблюдение на място, за да гарантираме, че Вашата лична информация е адекватно защитена;
•    Ние се стремим да предприемем всички необходими стъпки, за да сме сигурни, че вашата лична информация се обработва по сигурен начин и в съответствие с тази политика;
Срок за съхранение на лични данни
Ние ще запазим информацията ви за период от три години в случай, че сте дали съгласието си за това. Ако не сте предоставили такова съгласие, ще запазим личните Ви данни до приключване на съответния конкурс за позиция, по която сте кандидатствали. Ако успеете да намерите работа чрез нас, Дружеството ще трябва да съхранява личната ви информация за по-дълъг период, за да изпълни своите текущи законови и договорни задължения.
Прехвърляме ли данните ви извън Европейския съюз?
Вашата лична информация няма да бъде прехвърляна и обработвана в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз.
Сигурност на данните
Ние използваме строги оперативни процедури и адекватни технически и организационни мерки за сигурност, за да предотвратим всеки неоторизиран достъп, промяна, заличаване или предаване на тази лична информация.
Пауър Брандс ЕООД прилага технически и организационни мерки (по отношение на сгради, софтуер, хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.) за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете.
Пауър Брандс ЕООД се задължава да прилага организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни под неговото ръководство (персонал), включващи:
•    Познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
•    Познаване на политиката за защита на личните данни и свързани с нея оперативни процедури;
•    Знания за опасностите за обработваните лични данни;
•    Относно споделяне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
•    Съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни;
•    Обучение;
•    Тренировка на персонала за реакция при събития, застрашаващи сигурността на данните.
Вашите права. Как можете да получите достъп, да коригирате и да изтривате личната си информация?
Съгласно приложимото относно защита на личните данни законодателство имате следните права:
•    Право на достъп и получаване на копие от вашата лична информация: Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до вашата лична информация и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да поискате да ви предоставим електронно копие на вашата информация;
•    Право да коригирате личната си информация: Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за вас, не е вярна или актуална, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин;
•    Право на забравяне/изтриване на данни: Имате право да изтриете личните си данни от базата на ВП Бизнес Солюшънс. Можете да отправите такова искане по всяко време и ВП Бизнес Солюшънс ще изпълни искането ви в срок до 72 часа, в съответствие с разпоредбите на чл.17, параграф първи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета и без неоправдано забавяне;
За да упражните тези права, можете да се свържете с нас на имейл адрес: privacy@vp-bs.com
До степента, в която обработката на вашата лична информация се основава на вашето съгласие, вие също имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законността на всяка обработка въз основа на вашето съгласие преди получаването на такова оттегляне.


Промени в тази Политика
Условията на тази Политика могат да се променят периодично. Ще публикуваме всички съществени промени в тази Политика чрез подходящи известия или на този уебсайт, или ще се свържем с вас чрез други комуникационни канали.
Контакт
Въпроси, коментари и искания относно тази политика са добре дошли и трябва да бъдат адресирани до Пауър Брандс ЕООД на имейл адрес:
privacy@power-brands.eu или на телефонен номер +359 876 981 569.
Последна актуализация: 09.04.2019 г.

 

We care about your privacy

This website uses cookies to ensure our website works properly and to collect statistics in order for us to improve the performance and experience.

I agree